ပြန်လည်ပွင့်လန်းလာတော့မည့် ခရီးသွားကဏ္ဍအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ၏ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေမှု