လုပ်ငန်းဗီဇာကို အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ထားမှုပြန်လည်ခွင့်ပြုမည်