မွန်နေလှန်းဆား မိုးဦးဖျက်မိုးမိပြီး ဆားထုတ်လုပ်မှု ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ထွက်ရှိမည်ဟု ဆားတောင်သူများ ခန့်မှန်းထား