၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၏ တစ်လတာနီးပါးကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပကုန်သွယ်မှု အခြေအနေ