သင်ရိုးညွှန်တမ်းနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး Moe Moe Family General Services Co., Ltd မှ မန်းနေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးတင်စိုးနှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်း

ကျွမ်းကျင်မှုများတိုးတက်မြင့်မားပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်အားကောင်းမွန်ကာ အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး တက်ကြွသည့် လုပ်သားများပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် သင်ရိုးညွှန်တမ်းနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး Moe Moe Family General Services Co., Ltd မှ မန်းနေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးတင်စိုးနှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်း