တွဲတွဲသွားသွားခွင့်လွှတ်ပါ တေးရေး - စန္ဒရားကွန်းဇော် တေးဆို - ဘုန်းသစ်