သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိ ကုမ္ပဏီတချို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးချဲ့ပြီး အလုပ်သမားများ တိုးမြှင့်ခန့်အပ်မှုများရှိလာ