မိုးမိတ်မြို့နယ်၌ ကျွန်းစိုက်ခင်း၊ သီးနှံသစ်တောရောနှောစိုက်ခင်းများ စတင်စိုက်ပျိုး