ကိုဗစ် - ၁၉ လတ်တလော အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ည ၈ နာရီအချိန် သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်