၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလတွင် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း ၄၅၀၀၀ ကျော်ထိ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေ