ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်လက်မှတ် ပိတ်သိမ်းခံရသူများ အသစ်ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်အသိပေး