၂၀၂၄ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူနိုင်ရေးအတွက် (GIS) နည်းပညာအသုံးပြု၍ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာတည်နေရာ Pointများ ကောက်ယူခြင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း