စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘာတွေကိုဦးစားပေးမလဲအပိုင်း(၂)