ပယင်းကနေ ပြည်တွင်းဖြစ် မြန်မာတိုင်းရင်းဆေး၊ လူသုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း အခြေအနေ