ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကျွမ်းကျင်လုပ်သား၏ အရေးပါပုံနှင့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအပေါ် သိရှိလေ့လာလိုက်နာသင့်သည့် အချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ Overseas Employment Agency, Thu Kha Su San Co., Ltd ၏ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချမ်းသာနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်း