ကိုဗစ်-၁၉အလွန်(New Normal) ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပြီး အရည်အသွေးရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြစ်စေရန်အတွက် ပြည်တွင်း ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်