သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂)ဘီလီယံကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထား