ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဦးစီးမှူး ဦးသက်နိုင်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ လက်ရှိဆောင်ရွက်ချက် နှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု၊ အထောက်အကူပြုသင်တန်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ အရေးပါပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဦးစီးမှူး ဦးသက်နိုင်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း