မြင်းလှည်းလေးနဲ့ခေါ် တေးရေး-သောတမောင် တေးဆို-သွန်းရွှေလျှံ၊ မေထူးကျော်