အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရအနေနဲ့ ခွာနာလျှာနာရောဂါကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိ