ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းစီမံကိန်း Birds and Debris ကို သိပ္ပံပညာရှင်များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ