ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင် (၇၀ဝဝ)ကျော် ရရှိမည် လုပ်ငန်း (၁၀)ခုကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခွင့်ပြုပေးခဲ့