ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နှစ်နှစ်အတွင်း ရေချို၊ ရေငန် ငါးမွေးမြူရေး ဧက(၂၅၀၀) စီမံကိန်း တိုးချဲ့ဖော်ထုတ်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ