စိုက်ပျိုးရေးရာ အဖြေရှာ “အော်ဂဲနစ်သီးနှံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးနည်းပညာဗဟိုဌာန”

Monday, August 08, 2022