စိုက်ပျိုးရေးရာ အဖြေရှာ “အော်ဂဲနစ်သီးနှံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးနည်းပညာဗဟိုဌာန”