မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့တွင် ကျွဲကောပင်များ စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးသူများပြားပြီး ဈေးကောင်းရရှိလျက်ရှိ