ရန်ကုန်လိုက်မယ် တေးရေး - ကိုလေးလွင် တေးဆို - မြန်မာပြည်သိန်းတန် ၊ ရေဂျီးနား