တပတ်အတွင်းကျင်းပခဲ့သည့် အားကစားပြိုင်ပွဲများ၊ အားကစားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများ