၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားရမည့် ပုံစံအိတ်များကို ဩဂုတ်လ ၁၈ရက်နေ့မှ စတင်၍ ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူနိုင်