စိုက်ပျိုးရေးရာ အဖြေရှာ “ ရတနာတန်းဝင် ရွှေကျွန်းပင် ”