သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၌ (၁၈)လတာကာလအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်သန်းတစ်ရာခန့် တိုးတက်လာ