လုပ်သားဈေးကွက်တွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမြောက်အမြား ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းများ၏ ကဏ္ဍသည် အရေးပါလျက်ရှိ