၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ဒီရေတော ၁၇၇၉၀ဧက စိုက်ပျိုးထားပြီး