အမျိုးသားဓါတ်ခွဲခန်း၌ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပေးနေ

Friday, September 16, 2022