နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌက အတည်ပြု လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် (၄၄/၂၀၂၂) ကို ထုတ်ပြန်