နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်များနှင့် အိမ်ထောင်စု လူဦးရေ စာရင်းပုံစံ ၆၆/၆ အထစနှင့် ပတ်သက်၍ အခက်အခဲများအား သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် လဝက ရုံးများသို့ သွားရောက် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း မိဘ ပြည်သူများသို့ အသိပေးချက် ထုတ်ပြန်

လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်များနှင့် အိမ်ထောင်စု လူဦးရေ စာရင်းပုံစံ ၆၆/၆ အထစနှင့် ပတ်သက်၍ အခက်အခဲများအား သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် လဝက ရုံးများသို့ သွားရောက် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း မိဘ ပြည်သူများသို့ အသိပေးချက် ထုတ်ပြန်