၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်း (၃ ဒသမ ၇)ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန် ရည်မှန်းထား