ငါးမည်ရပြည်ရွှေဘို တေးရေး - ကိုလေးလွင် တေးဆို - အေးသက်ထားဇော်(မွန်ပြည်နယ်)