ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ် “ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် သမဝါယမ စာရင်းရေး၊ စာရင်းကိုင် သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း အကြောင်း”