ဒေသတစ်ခုထုတ်ကုန်တစ်မျိုး “တီထွင်လို့အသွင်ဆန်း မြို့သာမြို့မှ ကွန်ပြူတာစက်ပန်းထိုးလုပ်ငန်း”