အသိပညာနှင့်အမှန်တရား “ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်(Intellectual Property Right)ဆိုင်ရာသိကောင်းစရာ”