ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အားကစားပြိုင်ပွဲနှင့် အားကစား လှုပ်ရှားမှုများ