တစ်ပတ်အတွင်းကျင်းပခဲ့သည့် အားကစားပြိုင်ပွဲများ၊ အားကစားသမားများ၏ ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ