တမာလမ်းကိုပြန်ခဲ့ပါ တေးရေး - ကိုဝင်းစိုး တေးဆို - ချိုသဲဦး(ကရင်ပြည်နယ်)

Saturday, November 19, 2022