၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အဘိဓမ္မာ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်နှင့် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်