ပယ်ဖျက်ပြီးဖြစ်သည့် ယခင်နိုင်ငံသားစိစစ်ရောကတ်အား အပ်နှံကြပါရန်နှင့် အပ်နှံခြင်းမပြုဘဲ ဆက်လက်ကိုင်ဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါက ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်