ရှားပါးရေနေနို့တိုက်သတ္တဝါဖြစ်သည့် ဧရာဝတီလင်းပိုင်းကို မျိုးသုဉ်းမှုမှကာကွယ်ရန်အတွက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လျက်ရှိ