ရခိုင်ပြည်နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကျေးလက်ရေပေးရေးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ငန်းပေါင်း (၂၄၆)ခု၊ ကျေးလက်ကုန်ထုတ်လမ်း တံတား (၁၈)လမ်းနှင့် တံတား (၃၉)စင်းတို့ဖြင့် ကျေးလက်မီးလင်းရေးများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှ

Sunday, December 04, 2022