တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် e-ID Software တွင် ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်သည့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း စုစုပေါင်း ၁၃.၅သန်းကျော်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (တစ်သန်းခုနှစ်သိန်း) ကျော် ကောက်ယူရန် ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း

Sunday, February 05, 2023