" နိုင်ငံတော်၏ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ" (ဒုတိယပိုင်း)