ဇွန်လ(၅)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို ကမ္ဘာ့တစ်ဝန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့

Tuesday, June 06, 2023